Algemene Leveringsvoorwaarden Proeff by FF V.o.f.

Artikel 1. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze Voorwaarden de volgende betekenis:
1. Annex
Bijlagen bij de Voorwaarden en welke integraal onderdeel uitmaken van de Voorwaarden.
2. Bestelling
Een schriftelijke bevestiging van Klant aan Proeff naar aanleiding van een Offerte.
3. Relatiegeschenken
Speciaal voor Zakelijke klant samengestelde pakketten van Producten van Proeff.
4. Consument
Een natuurlijk persoon, niet zijnde een Zakelijke klant.
5. Cateringdiensten
Door Proeff uitgevoerde dienstverlening, niet zijnde enkel de levering van Producten en-of Relatiegeschenken.
6. Klant
Zowel Consument als Zakelijke klant.
7. Offerte
Schriftelijke aanbieding van Proeff aan de Klant voor de levering van Producten, Relatiegeschenken en Cateringdiensten.
8. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Proeff en Klant, betreffende de levering van Producten en Relatiegeschenken en/of het leveren van Cateringdiensten.
9. Partijen
De partijen bij de Overeenkomst, te weten Proeff en Klant.
10. Producten
Alle producten die te koop worden aangeboden in de Winkel, Webwinkel of op specifieke locatie zoals bijvoorbeeld op een beurs of op een door Klant aangewezen locatie.
11. Proeff
Proeff by FF V.o.f., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg, met inschrijvingsnummer 65964306.
12. Transacties
Alle aankopen van Producten door een Klant in de Winkel, Webwinkel of op specifieke locatie zoals bijvoorbeeld op een beurs of op een door Klant aangewezen locatie.
13. Voorwaarden
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, inclusief Annex(-en).
14. Winkel
Fysieke winkel van Proeff, in het pand aan de Peperstraat 11A te Kaatsheuvel.
15. Webwinkel
Website van Proeff waar zij Producten, Relatiegeschenken en Cateringdiensten aanbieden aan Klanten.
16. Zakelijke klant
Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitvoering van een beroep en/of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Transacties tussen Proeff en Klant en maken daarvan onlosmakelijk en onvoorwaardelijk deel uit.
2. Indien wordt afgeweken van enig artikel of bepaling van de Voorwaarden of Overeenkomst, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen of bepalingen van de Voorwaarden of Overeenkomst.
3. Wijzigingen of aanvullingen op één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door Partijen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of bedingen van Klant worden door Proeff uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Partijen.
5. Proeff behoudt zich het recht voor haar Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zodat op toekomstige Overeenkomsten deze gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn.
6. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in deze Voorwaarden en de bepalingen van de Annexen van deze Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de Annexen.

Artikel 3. Prijs en betaling

1. Prijzen zijn in Euro’s (€) en inclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
2. Alle rechten in verband met foutieve vermelding van prijzen zijn voorbehouden.
3. Betaling van Producten in de Winkel geschiedt gelijk bij aankoop van het Product, contant of via Pinbetaling.
4. Betaling bij bezorging aan huis geschiedt contant bij levering. Voorafgaand aan levering kan bij banktransactie worden betaald, een bewijs van betaling dient dan overlegd te kunnen worden.
5. Betaling van Relatiegeschenken wordt geregeld in Annex 1.
6. Betaling van Cateringdiensten wordt geregeld in Annex 2.
7. Betaling van Producten via de Winkel wordt geregeld in Annex 3.
Algemene Leveringsvoorwaarden Proeff by FF V.o.f. v1.0 Pagina 2 van 4

Artikel 4. Levering

1. Levering van Producten geschiedt direct bij aankoop van het Product in de Winkel.
2. Voor Relatiegeschenken en Cateringdiensten worden bij Overeenkomst nadere afspraken gemaakt betreffende de levering.
3. Levering aan huis is mogelijk boven een minimale besteding van €50,-.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van Producten gaat pas op Klant over nadat deze al hetgeen Klant uit hoofde van enige rechtsverhouding van welke aard dan ook met Proeff is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele verrichtte of te verrichten Cateringdiensten. Daarbij is onverschillig of de rechtsverhouding uit een Overeenkomst, een Transactie of anderszins is ontstaan.
2. Klant mag het Product of Relatiegeschenk, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet in gebruik nemen, doorleveren aan derden of op enigerlei wijze buiten zijn macht brengen.

Artikel 5. Garanties en klachten

1. Proeff garandeert dat het door haar geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Proeff is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van het Product.
2. Klachten van Klant dienen door Klant zo snel mogelijk aan Proeff te worden gemeld, in de Winkel of schriftelijk per post of e-mail.
3. Retourneren van Producten in de Winkel is mogelijk op vertoon van de originele kassabon. Producten zonder houdbaarheidsdatum en andere non-food producten kunnen binnen 30 dagen worden geretourneerd in ruil voor een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag. Producten met een houdbaarheidsdatum kunnen niet meer worden geretourneerd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Proeff kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
2. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de door Klant betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Geschillen tussen partijen naar aanleiding van de overeenkomst zullen in eerste instantie zo veel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien goed overleg geen oplossing biedt, dan zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van ’s-Hertogenbosch.

Annex 1 Bijzondere Leveringsvoorwaarden Relatiegeschenken

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Bijzondere Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Transacties betreffende de levering van Relatiegeschenken.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

1. Een Offerte zal worden opgesteld, welke zo veel mogelijk voldoet aan de wensen van de Zakelijke klant.
2. Alle Offertes binden Proeff niet, maar gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Bestelling.
3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Proeff een Bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 Prijs en Betaling

1. Prijzen in de Offerte zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
2. De helft (50%) van het totaal verschuldigde bedrag zal binnen 7 dagen na de bevestiging door Proeff van de Bestelling door de Zakelijke klant aanbetaald dient te worden.
3. Het volledig verschuldigde bedrag dient door Zakelijke klant uiterlijk een dag voorafgaand aan de levering betaald te zijn.
4. Indien werknemers van Zakelijke klant een keus wordt gelaten uit een door Partijen overeengekomen voorselectie, zal een inschatting worden gemaakt van het totale eindbedrag en daarvan wordt de helft genomen voor de aanbetaling als bedoeld in het tweede lid. Het ingeschatte totale eindbedrag dient door Zakelijke klant uiterlijk een dag voorafgaand aan de levering betaald te zijn. Nacalculatie geschied achteraf en het definitieve totaal verschuldigde bedrag zal worden verrekend met de door Klant vooraf betaalde som.
5. Betaling geschiedt contant, via Pinbetaling of per banktransactie.

Artikel 4 Levering

1. Levering geschiedt op een door Partijen bij Overeenkomst gezamenlijk overeengekomen datum, tijdstip en locatie.
2. Indien een der Partijen – om wat voor reden dan ook – niet op het overeengekomen leveringsmoment en/of op de –locatie kan zijn, brengt deze Partij de ander daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Zo snel mogelijk na de melding zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.
3. De overeengekomen leveringsmoment is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Klachten

Klachten van Zakelijke klant dienen schriftelijk per post of e-mail door de Zakelijke klant zo snel mogelijk aan Proeff te worden gemeld.

Annex 2 Bijzondere Leveringsvoorwaarden Cateringdiensten

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Bijzondere Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Transacties betreffende de levering van Cateringdiensten.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

1. Een Offerte zal worden opgesteld, welke zo veel mogelijk voldoet aan de wensen van de Zakelijke klant.
2. Alle Offertes binden Proeff niet, maar gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Bestelling.
3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Proeff een Bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 Prijs en Betaling

1. Prijzen in de Offerte zijn exclusief omzetbelasting.
2. De helft (50%) van het totaal verschuldigde bedrag zal binnen 7 dagen na de bevestiging door Proeff van de Bestelling door de Zakelijke klant aanbetaald dient te worden.
3. Het volledig verschuldigde bedrag dient door Zakelijke klant uiterlijk een dag voorafgaand aan de levering betaald te zijn.
4. Indien de geoffreerde prijs is gebaseerd op nacalculatie of mede gebaseerd is op nacalculatie, zal een inschatting worden gemaakt van het totale eindbedrag en daarvan wordt de helft genomen voor de aanbetaling als bedoeld in het tweede lid. Het ingeschatte totale eindbedrag dient door Zakelijke klant uiterlijk een dag voorafgaand aan de levering betaald te zijn. Nacalculatie geschied achteraf en het definitieve totaal verschuldigde bedrag zal worden verrekend met de door Klant vooraf betaalde som.
5. Betaling geschiedt contant, via Pinbetaling of per banktransactie.

Artikel 4 Levering

1. Levering geschiedt op een door Partijen bij Overeenkomst gezamenlijk overeengekomen datum, tijdstip en locatie.
2. Indien een der Partijen – om wat voor reden dan ook – niet op het overeengekomen leveringsmoment en/of op de –locatie kan zijn, brengt deze Partij de ander daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Zo snel mogelijk na de melding zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.
Algemene Leveringsvoorwaarden Proeff by FF V.o.f. v1.0 Pagina 4 van 4
3. De overeengekomen leveringsmoment is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Middelen die dienen ter presentatie van de Producten, kunnen door Proeff aan Zakelijke klant in bruikleen worden gegeven. Deze middelen dienen binnen 7 dagen na levering schoon geretourneerd te worden. Retourneren kan enkel in de Winkel, tijdens openingsuren.

Artikel 5 Klachten
Klachten van Zakelijke klant dienen schriftelijk per post of e-mail door de Zakelijke klant zo snel mogelijk aan Proeff te worden gemeld.
Annex 3 Bijzondere Leveringsvoorwaarden Webwinkel Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Bijzondere leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Transacties betreffende de levering van Producten en Relatiegeschenken via de Webwinkel.